23 mei 2010

Preek voor het Hoogfeest van Pinksteren

In het epistel van vandaag wordt ons verhaald hoe de Heilige Geest over de apostelen neerdaalde onder geruis als van een hevige windvlaag, en hoe vurige tongen zich vertoonden en zich neerzetten boven ieder van de aanwezigen. Deze neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen was de plechtige openbaring waardoor God aan alle volken en alle tijden toonde, dat Hij het werk van Jezus Christus, dus de stichting van de Kerk, bekrachtigde. De neerdaling met de wonderbare verschijnselen die haar begeleidden was het zegel van de goddelijke almacht, dat de Kerk aanwees als een instelling van goddelijke oorsprong waardoor de Heilige Geest de mensen tot hun eindbestemming zou brengen langs de weg van de genade en de waarheid. De Geest daalt neer door tongen van vuur over de apostelen als een teken dat de Kerk de waarheid spreekt en dat deze waarheid alles verteert wat tegen haar gericht is, zoals vuur alles verteert dat kan branden.

De Kerk spreekt door de Heilige Geest de waarheid van God, zo leert ons dit feest. Iedere christen moet dus inzien dat hij bij Christus niet slechts kan uitzoeken wat hem bevalt, en zich kritisch-selectief kan opstellen ten opzichte van de kerkelijke leer, want de Geest daalde neer over de apostelen, dus over de herders, en niet over de hun toevertrouwde kudde.

Vandaag, beminde gelovigen, zijn wij getuigen van een van de ergste vormen van verraad aan God en Zijn heilige Kerk die zij in de geschiedenis van haar bestaan heeft gekend. Het is een verraad dat lijkt op een aanstormende revolutie, een verraad van binnenuit, doordat de kudde, verduisterd door de geest van de wereld, zich opstelt tegenover haar herders en de Kerk wil voorschrijven wat de wil van God is. Erkennen wij dit laaghartige verraad als wat het is: de moderne mens wil zijn eigen zonden goedpraten door de stem van de Kerk te bedwingen.

Het geheim van dit Pinksterfeest, namelijk dat de kracht, de moed en het weten wat te doen van boven komt doordat de Heilige Geest dit alles mededeelt, heeft de apostelen en hun optreden radicaal veranderd. Dit geheim, dat de apostelen ten deel is gevallen, moge ons helpen om de juiste houding in te nemen, de houding die een christenmens waardig is. Een christenmens weet namelijk door de mond van de Kerk, die op de apostelen is gebouwd en die door de Heilige Geest wordt geleid, wat hij moet doen om de stem van de Heilige Geest, Die ons tot heiligheid roept en wil voeren, te beantwoorden.

Beminde gelovigen, het antwoord is onze gehoorzaamheid aan de Heilige Geest doordat wij ons leven laten doorstromen met de levengevende leer van Christus in de geest van ware nederigheid. De ware nederigheid stelt Christus en Zijn Kerk boven ieder persoonlijk en tijdelijk belang en is bereid het eigen leven op te offeren voor de waarheid die onze eeuwige zaligheid zal worden. Na het Pinksterwonder treden de apostelen de wereld in, niet om deel van de wereld te zijn maar om deze te veranderen. Hun optreden zal hun lijden, vervolging en uiteindelijk de dood brengen, maar als ware dienaren Gods volharden zij tot het zoete eind, waar zij deelachtig zullen worden aan het lijden van onze bevrijder, Jezus Christus. Sinds de tijd van de apostelen is hun lot ook het lot van de Kerk geweest. Ook de Kerk deelt in het lijden van Christus, in haar strijd om de zielen uit de hand van de duivel te bevrijden. Bij de neerdaling van de tongen van vuur was de Kerk, die door de apostelen zou worden gedragen, reeds onder hen aanwezig, in de persoon van de heilige maagd Maria, Moeder van de Kerk, en Bruid van de Heilige Geest.

Beminde gelovigen, laat u, als een kind van God, niet in de war brengen. Blijft luisteren naar de stem van de Heiligmaker Die door de Kerk tot u spreekt. En sluit uw oren voor het geruis van de wereld die u die zaligheid wil ontnemen. Moge de Heilige Geest u daartoe verlichten. Amen.