1 mei 2022

1 mei: Heilige Jozef, de arbeider, bruidegom van de heilige maagd Maria, belijder, hoogfeest

Gedachtenis: Tweede zondag na Pasen

Jezus in de werkplaats bij Zijn voedstervader Jozef.

Epistel
Kol. 3, 14-15, 17, 23-24
Broeders, zorgt dat gij de liefde hebt, die de band is der volmaaktheid, en moge in uw harten de vrede van Christus heersen; want daartoe zijt gij geroepen tot één lichaam. Weest ook dankbaar. Al wat gij doet, door woord of werk, doet het in de naam van de Heer Jezus Christus, en betuigt door Hem aan God de Vader uw dank. Al het werk, dat gij verricht, doet het van harte, als voor de Heer, en niet als voor mensen; bij weet toch dat gij van de Heer het erfdeel als loon zult ontvangen. Staat in dienst van Christus, de Heer.

Evangelie
Mt. 13, 54-58
In die tijd kwam Jezus in Zijn vaderstad en gaf onderricht in hun synagoge, zodat zij verbaasd waren en zeiden: Waar heeft Hij die wijsheid en macht vandaan? Is Hij niet de zoon van de timmerman? Is Zijn moeder niet Maria, en Zijn broers, zijn het niet Jacobus, Jozef, Simon en Judas? En leven zijn zusters niet allen onder ons? Waar heeft Hij dan dit alles vandaan? En zij ergerden zich aan Hem. Maar Jezus zei hun: Een profeet wordt maar miskend in zijn geboortestad en in zijn eigen familie. En Hij deed er niet veel mirakelen, omwille van hun ongeloof.

Overweging
Op 1 mei 1955 hield paus Pius XII een toespraak voor de christelijk-georganiseerde werklieden van Italië. Hij hield hun voor dat zij zich geen betere beschermheilige konden wensen om hen te helpen het leven te doordringen met de geest van het evangelie. Zeker was nooit een werkman vollediger en dieper van die geest doordrongen dan de voedstervader van Jezus, die met Hem leefde in de innige verbondenheid en gemeenschap, in het gezin en bij het werk.

Opdat men dat des te beter zou indachtig blijven en om het arbeidersfeest van de eerste mei als het ware te kerstenen, heeft de Paus bij die gelegenheid het liturgisch feest ingesteld van Sint Jozef, de arbeider, dat sindsdien dus gevierd wordt op de eerste mei.