3 januari 2020

Van de pastoor: Leven in de tijd van de genade

Beminde gelovigen,

In dit eerste bulletin van 2020 wil ik graag u en de uwen een gezegend Nieuwjaar toewensen. Tevens dank ik u graag voor uw gebed en ondersteuning van onze kerk en ons apostolaat in het afgelopen jaar.

In dit bulletin vindt u de tijden van liturgische plechtigheden en catechese. In het bijzonder vraag ik uw aandacht voor woensdag 1 januari, Octaafdag van Kerstmis, waarop een zondagsverplichting geldt; en voor zondag 19 januari, de dag waarop wij het feest vieren van de heilige Agnes, onze kerkpatrones. Aansluitend is er dan de traditionele Nieuwjaarsontvangst in de pastorie met de bekende veiliging van religieuze artikelen en andere mooie spullen.

In de geschiedenis van de tijd is een nieuw jaar begonnen, en ieder van ons is een jaar dichter bij zijn of haar dood gekomen. Het is heilzaam om over de loop van de tijd na te denken. Die dwingt ons namelijk tot de erkenning dat wij eindige wezens zijn die de dood tegemoet gaan. Op korte of langere termijn staan wij tegenover onze Schepper om rekenschap af te leggen over ons aardse leven, over hoe wij de ons toevertrouwde tijdelijke en eeuwige goederen tot groei hebben gebracht. Groei voor God en de naaste of alleen voor onszelf? Of hebben wij er rechtstreeks aan bijgedragen dat de goederen vernield zijn?

Nu is ons nog tijd gegeven om ons leven te vernieuwen volgens Gods wil in de genade, die Hij ons schenkt door Zijn heilige Kerk, wanneer wij deelnemen aan haar sacramenteel leven. Deze wijze van leven in de genade is de enig juiste manier om de tijd te gebruiken, die ons geschonken is toen wij het leven mochten ont-vangen. In die zin wens ik u een gezegend jaar 2020 toe!

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor