13 januari 2024

Actie Kerkbalans 2024

Dit jaar wordt de actie Kerkbalans voor de vijftigste keer gehouden. Ook onze parochie doet weer mee. Verschillende kerkgenootschappen organiseren deze gezamenlijke actie jaarlijks in de maand januari. Toch is de opbrengst volledig bestemd voor uw eigen parochie. Er worden geen kosten in rekening gebracht door een centrale organisatie. Hoewel we zuinig omgaan met uw giften, gaan de kosten voor onderhoud van de gebouwen en het levensonderhoud van uw priesters jaarlijks omhoog. Mogen we daarom ook dit jaar weer op uw gulle bijdrage rekenen? De jubileumactie ten behoeve van de restauratie van het pastoriedak en het herstel van de koorzolder gaat vandaag van start.


Beminde parochianen,

Het is met grote vreugde en dankbaarheid dat ik me tot u richt om u te informeren over de actie Kerkbalans 2024. In de kern van ons geloof ligt de onvoorwaardelijke liefde voor God, de hoeksteen van onze geloofsgemeenschap, en de traditionele liturgie, die ons verbindt met de eeuwenoude geloofstradities van de Kerk.

Onze kerk is niet alleen een plaats van aanbidding, maar ook een symbool van ons geloof en onze toewijding aan de Heer. Het is een plek waar we samenkomen om te bidden, te leren en gemeenschap te vormen. Het is de plek waar we ons geloof vieren en delen met elkaar. Als priester van deze gemeenschap ben ik getuige geweest van de genade en zegeningen die deze kerk heeft gebracht aan de levens van velen.

Echter, net zoals ons geloof zorg en aandacht nodig heeft, heeft ook het kerkgebouw dat nodig. In de komende tijd staan er belangrijke projecten gepland om ons kerkgebouw te behouden en te verbeteren. Deze projecten omvatten onder meer de restauratie van het pastoriedak en de vernieuwing van de koorzolder.

Om deze projecten succesvol te voltooien en ervoor te zorgen dat ons kerkgebouw een waardige plaats blijft voor de liturgie en gemeenschapsactiviteiten, hebben we uw hulp nodig. Uw vrijgevigheid en steun zijn essentieel om deze plannen te realiseren. Actie Kerkbalans is voor u een gelegenheid om een actieve rol te spelen in het behoud van ons geloof en ons kerkgebouw.

Uw financiële bijdrage zal rechtstreeks ten goede komen aan onze parochie en haar projecten. Uw gaven zijn een uitdrukking van uw liefde voor God en uw toewijding aan de Traditie, die ons allen verbindt.

Ik moedig u van harte aan om deel te nemen aan de actie Kerkbalans door gul te geven volgens uw mogelijkheden. Uw bijdrage is een blijk van uw betrokkenheid bij onze gemeenschap en uw bereidheid om ons erfgoed te behouden voor de komende generaties.

Laten we samenwerken om onze kerk te ondersteunen en te laten floreren. Laten we onze liefde voor God en onze toewijding aan de traditionele liturgie versterken door onze gemeenschap en ons kerkgebouw te koesteren. Samen kunnen we de toekomst van onze parochie veiligstellen en Gods werk voortzetten.

Met mijn priesterlijke zegen,
(w.g.)

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

Zo kunt u bijdragen:
U kunt uw gift(en) overschrijven naar bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van Parochie van de H. Jozef te Amsterdam onder vermelding van ‘Kerkbalans 2024’. Onze parochie is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI), waardoor giften – onder de gebruikelijke voorwaarden – aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Als u fiscaal gunstiger wilt schenken, dan kan dat door middel van een periodieke gift. U doet dan een schriftelijke toezegging voor een vast bedrag gedurende minimaal vijf jaar, waardoor u jaarlijks een groter belastingvoordeel krijgt dan bij een gewone gift. Neemt u voor meer informatie contact op met het bestuur van onze parochie (per e-mail: secretaris@agneskerk.org).