31 maart 2016

Van de pastoor: Vier nieuwe parochianen

Beminde gelovigen,

Dit aprilnummer van ons parochiebulletin verschijnt in de week van Pasen. Ik wens u daarom allereerst van harte een zalig Pasen!

Met Pasen is onze parochie vier katholieken rijker geworden. Op 23 maart is een jongeman uit Duitsland door het afleggen van de geloofsbelijdenis en het afzweren van elke vorm van ketterij opgenomen in de katholieke Kerk, en in de Paasnacht zijn drie volwassenen gedoopt.

Voor u, als volwassen parochianen, bestaat de mogelijkheid om verdieping van het geloof te verkrijgen door de catechese die aan allen wordt aangeboden. Voor velen is dit noodzakelijk, getuige de onwetendheid over de centrale leerstukken van het katholicisme die ik als priester regelmatig tegenkom, ook binnen onze parochie. De catechismuslessen worden aangeboden om u meer kennis van ons geloof te bieden en om systematisch het gehele geloof uit te leggen. Ik zou wensen dat veel meer parochianen hiervan gebruik maken.

De restauratie van ons kerkgebouw is eindelijk afgerond, de bouwsteigers zijn verwijderd, en de kerk verkeert uitwendig weer in een goede staat. De rekeningen moeten gedeeltelijk nog betaald worden. De kosten zijn circa € 40.000 hoger uitgevallen dan begroot. Daarom een oproep aan degenen die ertoe in staat zijn om een (extra) gift voor de restauratie in overweging te nemen.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor