27 maart 2016

Preek voor het hoogfeest van Pasen - Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus

Christus is waarlijk verrezen, alleluia!

Epistel
1 Kor. 5, 7-8
Broeders, doet het oude zuurdeeg weg, om aldus een nieuw deeg te zijn. Gij zijt toch immers ongedesemd. Want ook ons Paaslam is geslacht, dat is Christus. Laten wij daarom ons feestmaal vieren, niet met oude zuurdesem, dat wil zeggen: niet met zuurdesem van slechtheid en boosheid; maar met ongedesemd brood van zuiverheid en waarheid.

Evangelie
Mc. 16, 1-7
In die tijd kochten Maria Magdalena en Maria van Jacobus en Salóme reukwerken, om Jezus te gaan balsemen. En zeer vroeg in de morgen, op de eerste dag der week, kwamen zij bij het graf, toen de zon reeds was opgegaan. En zij zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen zij gingen zien, bemerkten zij, dat de steen reeds weggerold was. Deze nu was buitengewoon groot. Zij gingen dan het graf binnen, en zagen aan de rechterkant een jongeling zitten, gekleed in een wit gewaad; en zij ontstelden hevig. Maar deze sprak tot haar: Weest niet ontsteld. Gij zoekt Jezus van Nazareth, Die gekruisigd is. Hij is verrezen; Hij is hier niet meer; ziet hier de plaats, waar men Hem had neergelegd. Maar gaat heen, en zegt aan Zijn leerlingen, met name aan Petrus, dat Hij weer voor u uitgaat naar Galilea; daar zult gij Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.

Preek
Christus is uit eigen macht, uit eigen kracht, verrezen uit de dood. Er is niemand die Hem daarin in nagevolgd, niet voor Hem noch na Hem, want het druist in tegen de natuur en het is aan niemand anders gegeven om zichzelf uit de dood tot het leven terug te roepen. Dit is bij uitsluiting het voorrecht van de goddelijke Almacht. God is sterker dan de dood en alle boosheid der mensen.

Wij vieren vandaag met de gehele Kerk het ‘feest der feesten’, het jubelfeest om de verlossing, want onze redding is een feit geworden. Gods belofte, lang geleden gegeven, werd vervuld op deze Paasdag. Jezus, voor ons gestorven, vernietigde de schuld en de angst en Hij opende voor ons de hemel die de mens door de zonde had verloren. Zonder de verrijzenis van Christus zou er geen Kerk bestaan; zou er voor ons geen reden zijn om ons christen te noemen en om vandaag in de kerk te zitten.

Op deze dag moet ons hart vervuld zijn van vreugde, blijdschap, dankbaarheid en hoop. „Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft; laat ons heden juichen en blij zijn" – zo zingen wij in het Graduale. De gehele Paasliturgie nodigt ons uit tot een innige blijdschap. Christus is waarlijk verrezen. Zijn lijden en dood waren voor Hem geen ondergang: zij waren de hoge losprijs voor de zielen, voor onze zielen. Dit was het herstel uit de zonde, de prijs van de nieuwe vriendschap tussen God en de mensen. Op deze unieke manier heeft God zijn liefde voor ons bewezen. Zo hoog heeft Hij onze zielen op prijs gesteld.

Naast blijdschap brengt het Paasfeest ons hoop, de hoop dat ook wij op een dag zullen verrijzen om met God eeuwig te leven. Wij hebben het vaste vertrouwen dat onze dood geen einde is, maar slechts een deur tot de eeuwigheid. Het eeuwig leven zal een heel ander leven zijn, een nieuw leven. Christus begon met Zijn verrijzenis een heel nieuw leven, het verheerlijkte leven. Wij mogen niet aan Jezus' verrijzenis denken als een terugkeer tot het oude, alsof Hij de draad weer opnam waar deze op Goede Vrijdag was afgebroken. Nee, het is een nieuw leven. Zijn lijden en Zijn sterfelijkheid zijn voorbij. Zijn Lichaam kent geen pijn, geen honger en geen dorst meer; het is een leven dat geen dood meer kent, het hart kent geen droefheid meer, de ziel kent geen benauwdheid meer of angst. Alle vezels van Zijn wezen staan thans gespannen voor de hoogste vreugde, voor geluk, leven, en licht in Gods heilige liefde. Voor Christus geldt vandaag het woord: "Zie, alles is nieuw geworden" (Openb. 21, 5). Denken wij eraan, dat dit ook onze toekomst is als wij Christus tot het einde navolgen.

Christus leeft! Dat is de waarheid die ons geloof inhoud geeft. Dat is de waarheid waarop heel ons christenzijn is gegrondvest. Jezus, die aan het kruis stierf, is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen, Hij heeft gezegevierd over de machten van de duisternis, over de pijn en de angst. En Hij heeft ons het leven gebracht. Laten wij deze waarheid straks met vreugde en in geloof belijden in het Credo, en elke dag opnieuw beleven.