22 januari 2022

Kerkbalans 2022

Beminde parochianen,

In januari wordt elk jaar de actie Kerkbalans gehouden, waarbij parochies actie voeren ten bate van het eigen kerkgebouw. Ook dit jaar doen wij hier als traditionele personele parochie aan mee. De opbrengst is uitsluitend bestemd voor het parochiële leven in ons kerkgebouw en voor het onderhoud van de gebouwen die tot de parochie behoren.

In dit komende jaar willen we uw bijdrage gebruiken voor een project betreffende een nieuw geluidssysteem. Het huidige geluidssysteem heeft slechts twee luidsprekers en het geluid draagt niet verder dan slechts enkele meters. De mis en preek zijn daardoor niet goed te volgen. Gezien dat mensen in deze tijd gespreid door de kerk zitten is dit dus een belangrijk project. Het kerkbestuur heeft reeds contacten gelegd en het voorbereidend werk gedaan, we hopen dat we samen met uw bijdrage hier spoedig mee kunnen starten.

Het tweede project is de restauratie van het Clavaux-orgel. Dat is aan een grondige restauratie toe. We zijn dankbaar dat we hiervoor een grote gift toegezegd hebben gekregen die in het grootste deel van de kosten voorziet, maar ook hier zijn we mede afhankelijk van uw goedgevigheid. We hopen dat, samen met uw bijdrage, de beide projecten spoedig van start kunnen gaan."

Deze plannen kunnen alleen werkelijkheid worden als u ons financieel blijft ondersteunen. Gezamenlijk vereren wij God en gezamenlijk ondersteunen wij elkaar om het eeuwig leven te verkrijgen, maar die geestelijke zaken hebben een fysiek bouwwerk nodig. Helpt u ons om dat verder te ontwikkelen tot grotere eer van God en het heil van onze parochie?

U kunt uw gift(en) overschrijven naar bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van Parochie van de H. Jozef te Amsterdam onder vermelding van ‘Kerkbalans 2022’. Onze parochie is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI), waardoor giften – onder de gebruikelijke voorwaarden – aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw gulle bijdragen en wens u voor het nieuwe jaar 2022 veel heil en Gods rijke zegen toe!

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

N.B.: Hebt u wel eens nagedacht over een periodieke gift aan de parochie? U doet dan een schriftelijke toezegging voor een vast bedrag gedurende minimaal vijf jaar, waarbij u jaarlijks een groter belastingvoordeel krijgt dan bij een gewone gift. Neemt u voor meer informatie gerust contact op met de penningmeester van onze parochie (e-mail: penningmeester@agneskerk.org).