1 oktober 2022

Van de pastoor: Koningin Elizabeth II: Een leven in dienstbaarheid en loyaliteit | Wij zijn allen tot dienstbaarheid geroepen

Beminde gelovigen,

De maand september stond voor een groot deel in het teken van het overlijden van koningin Elizabeth II van Groot-Brittannië. Deze gebeurtenis leek over de gehele wereld verschillende klassen en leeftijden te kunnen overbruggen en verbinden. Zij was waarlijk een grote persoonlijkheid, die in haar koninklijke houding iets toonde dat voor de meesten alleen nog een schim is van een verdwenen wereld, namelijk volledige dienstbaarheid en loyaliteit. Haar eigen persoon bleef altijd op de achtergrond. Zij is geworden waartoe zij door haar opvoeding en meer nog door haar kroning geroepen was, namelijk vorstin.

In de preek die Justin Welby, de leider van de anglicaanse geloofsgemeenschap, bij haar uitvaart hield, herinnerde hij aan de kroningsdag in 1953, waarop de verzamelde regering en hoogwaardigheidsbekleders hun loyaliteit aan de jonge Elizabeth verklaarden, nadat zij – voorafgaand aan haar kroning – bij het hoofdaltaar in Westminster Abbey neerknielde om als nederige dienares van God haar trouw te beloven aan Hem, van Wie zij de koninklijke macht door zalving en kroning zou ontvangen. Misschien dat de fascinatie voor deze monarch, naast de kleurrijke pracht en praal van de koninklijke ceremonieën, ook daarin gelegen is dat zij in haar persoon een vrijwel vergeten normaliteit belichaamde, dienstbaar aan God en aan de mensen door een volledige zelfbeheersing in trouwe plichtvervulling.

Ook wij, als gedoopte en gevormde gelovigen, zijn een nieuwe mens geworden en moeten met de bijstand van de genade steeds God dienen en ons heiligen. Dat eist ook van ons zelfdiscipline en een uitkijken naar de bestemming van ons leven, namelijk Gods eeuwige paradijs.

Op zondag 23 oktober a.s. zal mgr J. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, in onze kerk aan vele jonge mensen het vormselsacrament toedienen. Pater A. Komorowski FSSP, generaal-overste van de priesterbroederschap Sint Petrus, zal aansluitend de heilige Mis opdragen, waarbij de Bisschop vanaf de troon pontificale assistentie zal verlenen.

Proberen wij te beseffen dat wij door doopsel en vormsel allen tot dienstbaarheid zijn geroepen, iets dat voor de meeste mensen niet meer vanzelfsprekend is. De heiligheid die ons doel is, is meer en ligt hoger dan alleen het huidige moment. Het ‘nu’ moet altijd dienen tot het bereiken van hetgeen waartoe wij geroepen zijn. Om zo te leven eist van ons allen een discipline die de grote vorstin van het Verenigd Koninkrijk in haar dienstbaarheid voor de ogen van de gehele wereld heeft voorgeleefd.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor