2 april 2011

Van de parochie-administrator: Oprichting religieus huis goedgekeurd

Beminde gelovigen,

In de Vastentijd kijken wij reeds vooruit naar het hoogfeest van Pasen en naar het heil dat onze Heiland zal brengen door Zijn lijden, dood en verrijzenis. Om de genaden die Hij ons aanbiedt te kunnen aanvaarden is een serieuze voorbereiding op de ontvangst ervan niet alleen wenselijk maar zelfs noodzakelijk. Denkt u daar nederig over na in de voorbereiding op uw Paasbiecht.

Dit jaar brengt de Vastentijd ons ook een andere vreugde die aan de Paastijd voorafgaat. Een jongeman zal het heilig Doopsel ontvangen en een jonge vrouw zal in de Kerk worden opgenomen. Op zondag 10 april zullen zij samen met vier anderen het heilig Vormsel ontvangen in een plechtige pontificale Hoogmis die zal worden opgedragen door Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr Czeslaw Kozon, bisschop van Kopenhagen.

Verder kan ik u met vreugde meedelen dat op 3 maart 2011 met toestemming van de Bisschop van Haarlem-Amsterdam onder canoniek recht een religieus huis is opgericht voor de priesterbroederschap Sint Petrus in Amsterdam. Dit betekent dat het huis – dat de naam Sint Bonifatius zal dragen – als ‘klooster’ wordt erkend door het bisdom. Het huis valt onder het gezag van de generaal-overste van de priesterbroederschap FSSP.

Ik wens u een zegenrijke voorbereiding op Pasen toe.

Met mijn priesterlijke zegen,

pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie