5 juni 2011

Preek voor de zondag na Hemelvaartsdag

Epistel
1 Petr. 4, 7-11
Veelgeliefden, weest verstandig, en blijft waakzaam in het bidden. Maar vóór alles moet gij elkaar wederkerig een duurzame liefde toedragen; want de liefde bedekt een menigte van zonden. Weest gastvrij jegens elkander, zonder te klagen. Laat iedereen de genadegaven, zoals hij die heeft ontvangen, ook gebruiken tot elkanders nut, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, laat het dan zijn als het woord van God; als iemand een ambt uitoefent, laat hij dat doen als uit de kracht, die God verleent; opdat in alles eer gegeven worde aan God door Jezus Christus, onze Heer.

Evangelie
Joh. 15, 26-27 en 16, 1-4
In die tijd sprak Jezus tot Zijn leerlingen: Wanneer de Helper komt, Die Ik u zal zenden van de Vader, de Geest der waarheid, Die van de Vader voortkomt, dan zal Hij van Mij getuigen; en ook gij zult getuigen, omdat gij van het begin af met Mij zijt. Ik heb over deze dingen tot u gesproken, om te voorkomen, dat gij geërgerd wordt. Men zal u buiten de synagogen sluiten; het uur komt zelfs, dat iemand, die u het leven ontneemt, zal menen een dienst te bewijzen aan God. En zij zullen u dit aandoen, omdat zij noch de Vader kennen, noch Mij. Maar Ik heb u dit alles voorzegd, opdat gij, als het uur daarvan komt, u zult herinneren, dat Ik het u gezegd heb.

Preek
Christus heeft – vóór Zijn heengaan naar de Vader – aan de apostelen de komst van de Heilige Geest beloofd. Hij zou hun elke waarheid leren, Hij zou met hen en in hen zijn. Dit is de belofte die Christus aan Zijn apostelen geeft en daardoor ook aan de bisschoppen en priesters die hen opvolgen. Maar daarmee houdt de belofte van de komst van de Heilige Geest niet op, want de Heilige Geest zal ook de Kerk van Christus besturen en bewaren, en Hij zal ons allen leiding geven en bewaren. Juist in die mate waarin wij ons aan Hem overgeven, zal Hij ons heiligen. Wij zien dus dat de uitstorting van de Heilige Geest beloofd is aan de gehele Kerk van God, ook al is deze uitstorting verschillend naar stand en roeping.

Ligt daarin niet alles besloten wat wij nodig hebben? Toch is een hernieuwde uitstorting van de Heilige Geest in ons persoonlijk leven nodig om ons tot heiligheid te brengen. De Heilige Geest, Die de Kerk reeds heeft ontvangen en haar nu heiligt als toekomstige bruid van Christus, wordt vooral in het sacrament van het heilig Vormsel een tweede keer over de gelovige uitgestort om zijn persoonlijk leven te heiligen en hem daarmee meer en meer gelijkvormig te maken aan het heilig Lichaam van de Kerk.

Beminde gelovigen, het is geen toeval dat in de ordening van de openbaring van de Heilige Drie-eenheid de Heilige Geest volgt op de Zoon van God. Sint Thomas van Aquino schrijft hierover: “De zichtbare zending van de Heilige Geest ging niet uit naar de Vaders van het oude verbond, omdat de zichtbare zending van de Zoon aan die van de Heilige Geest vooraf moest gaan. Want de Heilige Geest openbaart de Zoon, zoals de Zoon de Vader openbaart.” De Geest daalde neer over Christus bij Zijn Doopsel in de Jordaan, om voor ons te verklaren dat Christus de macht heeft ons de genade mede te delen en ons geestelijk herboren te laten worden. Bij de gedaanteverandering op de berg Thabor kwam de Heilige Geest als een lichtende wolk om ons op de leer van Christus te wijzen.

Bij het Pinksterfeest daalt de Geest in tongen van vuur neer over de apostelen om ons te wijzen op hun macht als uitdelers van de sacramenten en als verkondigers van het Woord. De Vader zond het Woord zichtbaar en tastbaar in het vlees van Jezus Christus om oorzaak te zijn van onze heiliging. De Heilige Geest vertoont Zich om de zending van Christus bekend te maken, officieel te maken, en te doen aanvaarden. Wij moeten dus erkennen dat wij de Heilige Geest niet kunnen missen als wij Christus willen kennen en Zijn Wil willen volbrengen.

Wat op aarde gebeurde, onmiddellijk na de hemelvaart van Jezus, was de vervulling van Zijn laatste wens, namelijk dat de apostelen en Zijn heilige Moeder eensgezind bleven in het gebed om de Heilige Geest af te roepen. Zij zetten als het ware het gebed van Christus op aarde voort door de Heilige Geest. En zo verenigt tot op heden het gebed van de Kerk zich met het gebed van Christus in de hemel.

Beminde gelovigen, door de inwerking van de Heilige Geest verandert het aanzien van de aarde. Door Hem zullen wij allereerst zelf veranderen en de heiligheid van Christus ontvangen. Door middel van het gebed moeten wij ook meewerken aan het voortplanten van deze heiligheid. Bidden wij daarom om de groei en de bloei van de Kerk die het Godsrijk is hier op aarde. Amen.