24 augustus 2010

Preek op 15 augustus 2010 door mgr F. Bacqué, apostolisch nuntius

Mgr Bacqué tijdens zijn homilie.

In de eerste plaats zou ik mijn dank willen uitspreken jegens de administrator, pater Knudsen, alsmede jegens pater Komorowski, voor de uitnodiging om deze Eucharistieviering te presideren. Het is goed dat we zo samen het feest van Maria Tenhemelopneming kunnen vieren in deze parochie van Sint Agnes.

Maria, voorbeeld en Moeder van de Kerk
Het Tweede Vaticaans Concilie heeft in haar consitutie Lumen Gentium Maria voorgesteld als voorbeeld en Moeder van de Kerk, daartoe gebracht door de kracht van de Heilige Geest. Maria wordt daarin beschreven als een liefdevolle moeder door een innige en onverbreekbare band met God verenigd (VII, 53).

In het perspectief van dat moederschap herkent men in Maria een eerste beeld van de Kerk. Maria is Moeder van Jezus, de eerstgeborene. Maar ook moeder van alle christenen. Zij geeft aan die liefde als moeder niet alleen uitdrukking door gevoelens, maar ook door bij te dragen aan het ontstaan en opvoeden van christen-mensen. Daarmee neemt zij deel aan het heilsplan van de Heer.

Vanaf de Aankondiging door de engel tot aan haar staan onder het Kruis beleeft Maria haar moederschap in het geven van genade. Voor ons, die als broeders en zusters verbonden zijn met haar Zoon, treedt zij op als voorspreekster met het oog op onze gang naar de hemel.

Door haar te beschouwen als Moeder van de Kerk krijgt het moederschap van de Kerk een heel persoonlijke uitdrukking in de vorm van een dialoog. Als voorbeeld voor de Kerk geeft ze ook uitdrukking aan de bemiddelende taak van de Kerk. Maria bemiddelt voor ons en begeleidt ons vanaf onze geboorte tot aan onze dood, ja, totdat we aankomen in het eeuwige leven. Door haar tenhemelopneming heeft Maria een bijzondere plaats gekregen tussen de hemelse glorie en het aardse bestaan van de Kerk. Maria is een toonbeeld van heiligheid die ons wordt voorgehouden en ons de weg wijst naar de hemel. Ze toont ons hoe wij kunnen geloven, en hoe wij kunnen ingaan op het plan van God dat verder reikt dan ons aardse bestaan.
Maria, Moeder van de Kerk, bid voor ons!

Het Evangelie wordt gezongen door de diaken.

Maria, Moeder van de hoop
In die verhoging van Maria tot in de hemelse glorie mogen wij een heel sterke beweegreden vinden om te hopen. De hoop is een goddelijk verlangen dat Jezus in het diepste van onze harten heeft neergelegd. Als christenen verlangen wij naar die gave, die Jezus met ons wil delen, namelijk om, bewogen door de adem van de Geest, de Vader te zien, in het licht van de Zoon. Onze hoop als christenen overstijgt onze menselijke verlangens, hoe terecht die ook mogen zijn.

Maria heeft haar aardse leven geleefd in diepe verwachting. Zij heeft uitgezien naar de komst van de Messias, die door God aan Zijn volk was beloofd, en naar het heil dat Hij zou realiseren door het kruis en de verrijzenis. Op het uur dat Jezus ging sterven aan het kruis heeft zij gehoopt tegen alle hoop in. Na Jezus' Verrijzenis heeft Maria in verwachting uitgezien naar de komst van de Geest van waarheid en liefde, Die haar goddelijke Zoon had beloofd te zullen sturen. Door en in haar tenhemelopneming is haar hoop aan het einde van haar aardse leven ten volle vervuld, omdat zij met de Heilige Drie-eenheid werd verenigd.

Door haar tenhemelopneming houdt Maria in ons levend dat er een andere wereld bestaat. Zij helpt ons om ons geloof in de Verrijzenis van Christus te belijden. Haar tenhemelopneming verwijst ons naar het verrezen lichaam van Jezus, zoals de schittering in een kristal ons verwijst naar de bron van dat licht: de zon.

Het dogma van haar tenhemelopneming wijst ons op de uitermate grote waardigheid van het menselijk lichaam. Ons lichaam beperkt zich niet tot een louter fysieke realiteit, omdat het geroepen is om een glorieuze bestemming te krijgen. Laten we daarom alles achterwege laten dat het lichaam in diskrediet kan brengen, zowel dat van onszelf als dat van onze zusters en broeders.
Maria, Moeder van de hoop, bid voor ons!

Mgr Bacqué en zijn dienaren knielen bij het Canongebed tijdens de heilige Mis.

Maria, Moeder van de nieuwe evangelisatie
Maria helpt ons om voort te gaan in het geloof. Het is Maria die zich haast naar haar nicht Elisabeth om met haar de vreugde te delen van het mysterieuze gebeuren dat in haar plaatsvond, en die haar lied van het Magnificat uitzingt over de grote daden van de Heer. Het is Maria op de bruiloft van Kana die daar zegt: Zij hebben geen wijn meer! Een uiting van aandachtige liefde voor ons als medemensen en een uiting van sterk verlangen naar de komst van het uur van heil.

Maria is de eerste geweest in het geloven. Dat ze ons mag helpen om het geloof in Jezus te verkondigen, het Goede Nieuws van het Evangelie, het moederlijk onderricht van de Kerk.
Maria, Moeder van de evangelisatie, bid voor ons!
Amen.

A translation in English can be found here.