7 augustus 2010

Van de parochie-administrator

Beminde gelovigen,

Midden in de zomer brengt het kerkelijk jaar ons een van zijn mooiste feesten: het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Het dogma dat met dit feest samenhangt, leert ons dat de heilige Maagd in het ogenblik van haar heengaan met lichaam en ziel rechtstreeks in de hemel werd opgenomen en dat zij reeds nu de volledige hemelse zaligheid geniet, als eerste van de heiligen Gods. Alle andere heiligen zijn nog alleen met hun ziel in de vreugde van God. Deze bijzonderheid van de heilige Moeder Gods is een rechtstreeks gevolg van een ander privilege van haar bijzondere uitverkiezing, namelijk dat van de voorverlossing bij de onbevlekte ontvangenis. De heilige Maagd is in het goddelijk verlossingsplan rijkelijk begenadigd en daardoor is zij voor ons zo een sterke voorspreekster. Het is dan ook vanzelfsprekend dat wij op haar hoogfeesten hulde aan haar brengen.

Dit jaar zullen wij in de Agneskerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming vieren met een plechtige Drieherenmis, waarna aansluitend een Mariaprocessie plaatsvindt en de zegening met het Allerheiligst Sacrament des Altaars. De heilige Mis zal worden bijgewoond door de apostolisch nuntius in Nederland, Zijne Hoogwaardige Excellentie aartsbisschop François Bacqué. Deze hoge gast zal zelf de processie ter ere van de heilige maagd Maria leiden, daarbij geassisteerd door de aanwezige priesters en assistenten.

Een bisschop lijkt in zijn sacramentele waardigheid op Christus. Hij bezit de volheid van het priesterschap. Een bisschop is daarom op heel bijzondere wijze een geliefd kind van Onze Lieve Vrouw. Laten wij dit ook aan de heilige Maagd tonen door op haar feest mgr Bacqué te ontvangen met de verschuldigde eerbied en nederigheid.

Met mijn priesterlijke zegen,

pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie