20 maart 2020

Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood om bescherming tegen het coronavirus, dag 5

De bis­schop­pen van Haarlem-Amsterdam roepen op om ge­za­men­lijk een noveen te hou­den tot Onze Lieve Vrouw ter Nood vanwege het corona­vi­rus. De noveen begint op maan­dag 16 maart en ein­digt op de dag voor het hoog­feest van Maria Boodschap (25 maart).

Noveengebed in aansluiting op het dagelijkse Rozenkransgebed
O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voor­spraak bij Jezus, uw Zoon.
Daarom komen wij vol ver­trouwen tot u
en wij vragen door u aan de Heer:
Bevrijd ons land van de corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijs­heid aan onze be­stuur­ders en geef dat wij spoe­dig
weer kunnen samen­ko­men om ons geloof te vieren.
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.
Maria, bescherm ons en onze dier­ba­ren,
geef ons overgave aan de Wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
Amen.


(Imprimatur: Haarlem, 14 maart 2020, +Johannes Hendriks)


Overweging op de vijfde dag van de noveen (vrijdag 20 maart)
Rond het jaar 1400 wordt een kapel gebouwd ter ere van Maria en haar beeltenis wordt er vereerd als Onze Lieve Vrouw ter Nood. Sindsdien komen de mensen naar haar met al hun noden en verlangens. Bidden wij samen met de heilige Bernardus van Clairveaux:

Gedenk, o aller­hei­ligste maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, om uw hulp kwam smeken en om uw bijstand vroeg, door u in de steek werd gelaten. Versterkt door dat ver­trouwen kom ik tot u, Maagd der maag­den, en kniel hier neer in mijn armzalig­heid en zon­den. Moeder van het Woord, versmaad mijn woor­den niet, maar in uw goed­heid luister en wil mij verhoren.