Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


De live-uitzending van vandaag (11.00 uur) kunt u hier rechstreeks volgen of terugkijken.

13 maart 2020

Van de pastoor: Schorsing Hoogmis op zondagen tot eind maart

Beminde gelovigen,

Vanmorgen hebben de bisschoppen van Nederland besloten om alle Hoogmissen op zondagen voor de gehele maand maart te schorsen. Dat betekent dat katholieken zijn vrijgesteld van de verplichting om op zondag de heilige Mis bij te wonen tot nader wordt bepaald. Alle H.H. Missen door de week mogen voorlopig doorgang vinden. Er wordt benadrukt dat alle andere bijeenkomsten, zoals catechese en lezingen, dienen te worden afgelast.

Concreet betekent dit voor de Sint-Agneskerk dat de kerk op zondagen geopend zal zijn tussen 10.00 en 12.00 uur. Vanaf 10.30 uur kan de Rozenkrans worden gebeden; om 11.00 uur zullen de priesters hun privé-Missen opdragen. Deze vinden plaats zonder zang of ander plechtig vertoon dat is voorbehouden aan de Hoogmis aan de zijaltaren in de kerk.

Katholieken hebben nog steeds de verplichting om de zondag te heiligen. Dat kan gebeuren door het gezamenlijk bidden van de Rozenkrans, thuis of in een kerk, eventueel gevolgd door het lezen van de gebeden en lezingen van de Mis van de betreffende zondag. Indien men in deze tijd geen heilige Mis kan bezoeken op zondag, dan begaat men geen zonde. De bisschoppen hebben gebruik gemaakt van hun apostolische macht toen zij besloten om de verplichting tot misbezoek op zondag onder de huidige omstandigheden te schorsen.

Er is geen mogelijkheid om elkaar te ontmoeten of om koffie te drinken in de pastorie. Alle overige activiteiten kunnen ook geen doorgang vinden. Ook de eerder getroffen maatregelen blijven onverminderd van kracht. Dit geldt tot eind maart.

De Heer blijft in het tabernakel aanwezig en het heilig Misoffer wordt dagelijks opgedragen. Wie had enkele weken geleden gedacht dat ons leven in zo korte tijd zo drastisch kan veranderen? Dat wat wij gewoon vinden zo spoedig kan wijzigen? Blijven wij dus waakzaam, want wij kennen dag noch uur. Bewaar de genade ongeschonden in uw ziel tot voor de rechterstoel van God.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor


N.B.: Op maandag 16 maart wordt om 11.00 uur een gezongen heilige Mis opgedragen. We vieren dan de wijdingsdag van ons kerkgebouw.