5 maart 2010

Vastentijd

Beminde gelovigen,

De vastentijd, die voorafgaat aan het grote geheim van onze Verlossing, vraagt om voorbereiding en inspanning. Wij zijn geroepen om onze ziel en ons lichaam door vasten en boete te reinigen, waardoor wij de genade van de Verlossing vruchtbaar kunnen ontvangen.

Dat God op het Kruis Zijn schepselen met Zich heeft verzoend betekent niet dat iedereen gered zal worden, maar dat iedereen gered kán worden.
In onze tijd lijkt het duidelijker te worden dan ooit tevoren dat de Kerk en de wereld in twee tegen¬overgestelde richtingen uiteengaan. De Kerk gaat, volgens de aanwijzingen van haar hemelse Bruidegom, de weg van de heiliging op, terwijl de wereld, in haar verlangen naar democratische meerderheden, haar ondergang door zonde en bederf tegemoet gaat.

Eigenlijk is het altijd zo geweest, want de wereld en alles wat tot het wereldse behoort, luistert graag naar de listen van Satan. Het in onze tijd zo fatale en verontrustende is dat de wereld haar verderfelijke praktijken wil opdringen aan de Kerk en daardoor probeert te verhinderen dat de Kerk haar verlossende boodschap kan verkondigen.

In Engeland werd bijvoorbeeld het recht op ver¬kondiging van de kerkelijke moraal op katholieke scholen door liberale politici bekritiseerd onder het voorwendsel van democratische openheid en algemene waarden en normen.

Laten wij ons door de wereld en haar verleidingen niet laten tiranniseren; blijven wij trouw aan onze eeuwige bestemming en luisteren wij vooral naar de liefdevolle stem van onze heilige moeder, de Kerk. Als trouwe kinderen van de Kerk willen wij boete doen en eerherstel brengen voor de verderfelijkheden van de moderne wereld. Als gehoorzame kinderen wijzen wij op overtuigende wijze elke aanval op onze moeder af.

Beminde gelovigen, denk niet dat de overtuiging van deze wereld zich laat verzoenen met de Waarheid die door de Kerk wordt voorgehouden. Daarom moeten wij het gif van de moderne wereld van ons afhouden. Dit doen wij door vasten, boete en gebed.

Een gezegende vastentijd wenst u toe:
pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie