13 juni 2010

Ieder zijn kruis

Ieder heeft zijn deel op aard,
ieder heeft wat hem bezwaart.
Ja, ieder hart en ieder huis
heeft zijn eigen smart en kruis.

Het ene kruis is openbaar,
het andere wordt men niet gewaar.
Het ene is klein, het andere groot.
Het een van hout, het ander van lood.

De ene heeft een enig kruis,
weer een ander heeft een dubbel, thuis.
Maar dit is het wonderbaarst:
Iedereen vindt het zijne het zwaarst.

Ja, dan denkt ook nog menigeen:
Mijn naaste, die heeft er geen.
En als het mocht en mogelijk waar,
dan ruilden nog velen met elkaar.

Het kruis van een ander schijnt u licht,
maar u bedriegt u in het gewicht.
En wie weet of gij verdroegt
waar nu hun schouder onder zwoegt.

Niet op ieders voorhoofd staat
hoe het hem van binnen gaat.
Dikwijls heeft zo menig hart
midden onder het lachen smart.

Een kruis te kiezen naar zijn zin
heeft voorzeker niet veel in.
Het is of men zich ten enen-maal
wil ontslaan van kruis en kwaal.

Zag men echter op een rij
al de kruisen van nabij,
ieder koos voor zich en nam
waar hij mee ter markte kwam.

Dus dragen wij naar 's Heren wil
steeds met gelatenheid en stil
Gij: uw kruis, en ik: mijn leed,
wijl God onze beider krachten meet.

Door zijnen duur drukt ons het kruis,
maar het leidt ons eens naar het Vaderhuis.
Het wordt een brug, die van het strand
ons veilig voert naar het Vader-land.

Mor dus niet, maar hoe het ga,
denk aan het Kruis van Golgotha
en aan Hem, Die kruis en kracht
geeft, waar Hij het nodig acht.

Wees in geluk en tegespoed
met al wat God geeft wel-gemoed.
Wat uit de hand der Godheid vliet
is weldaad, al begrijpt men het niet.