7 juni 2010

Van de parochie-administrator

Beminde gelovigen,

De Mariale meimaand is beëindigd. De maand juni is in het bijzonder toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Als wij terugblikken dan moeten we als parochie constateren dat wij de genaden die wij door de Mariaverering kunnen verkrijgen niet voldoende hebben aangewend. Er moet bij ons een zeker gebrek aan gebed worden vastgesteld. Dat is niet verwonderlijk, want de Westerse wereld – in al haar schaamteloosheid en verderf – maakt ons moe en hopeloos. Vergeten wij echter niet dat het enige medicijn tegen deze moedeloosheid nu juist het gebed is. Zeker niet het al te veel spreken en het zich bezighouden met nutteloze dingen, zoals te veel televisie kijken. Dat is sowieso een kwaad in zichzelf op grond van het materialisme en van de opvatting die door de media wordt verspreid dat het aardse bestaan louter plezierig moet zijn.
Als katholieken zijn wij ertoe geroepen om onszelf te heiligen. Dat gebeurt door een leven in gebed, een leven volgens de leer van de Kerk en door het in acht nemen van een zekere zelfdiscipline en een gezonde zelftucht.

Wij zijn als priesters aanwezig ten eerste om God te verheerlijken en ten tweede om de aan ons toevertrouwde kudde te heiligen. Daarom vraag ik u met aandrang om de gevaren van deze wereld te vermijden. Het eerste gevaar is de directe verleiding tot zonde door de duivel. Een tweede gevaar is de indirecte verleiding door de maatschappij waarin wij leven. Deze maatschappij is nu zo verdorven dat er niets meer over is van de goddelijke ordening. Wij moeten dus waakzaam zijn dat wij ons de opvattingen en de levensovertuiging van dit verderf niet eigen maken. Wij moeten deze in ons eigen leven afwijzen en daarmee ook de valse profeten die ons deze opvattingen verkondigen.
Dat moeten wij ook toepassen bij de aanstaande verkiezingen. Wij mogen als katholieken niet kiezen voor partijen en kandidaten die zich direct tegen het katholieke geloof of tegen de door de Kerk verkondigde moraal opstellen. Dat uitgangspunt maakt dat er in dit land maar weinig mogelijkheden zijn om de juiste partij en kandidaat te kunnen kiezen.

De maand juni kunnen wij gebruiken voor onze persoonlijke heiliging, doordat wij onze toevlucht nemen tot het Heilig Hart van Jezus, en ons leven zo inrichten dat ons hart gelijkvormig kan worden aan Zijn Hart. Bewaren wij in deze stormachtige tijden onverkort het katholieke geloof en laten wij trouw blijven en niet meezingen in het koor van mensen dat de Kerk wil veranderen. Het is niet de Kerk die moet veranderen, want zij is reeds heilig, maar het zijn de mensen die hun leven moeten veranderen om heilig te kunnen worden.

Met mijn priesterlijke zegen,
pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie